# الگوی_پژوهش_در_موضوع_اسلام_و_دنیای_متجدّد_با_الهام