شهرداری تهران گربه ها را عقیم می کند

شهرداری تهران طرح عقیم کردن گربه های پایتخت را اجرا می کند. (منبع)

 

 

بلا دور از جنابت خواجــــه پیشی!         شنیدم بعــــد از این بابا نمیشی!

 

گرفتند و شمــــــا را اختــه کردند          دکان عـــــــاشقی را تخته کردند

 

چه پیش آمد تو را یکباره پیشی!؟       (چه می گویم چه پیشی و چه پیشی؟!)

 

تو بودی فتحعلی شاه و به ناچار              شدی آغـــــــــــــا محمّدخان قاجار!

 

بمیـرم از برای آن سبیلــــــــــــت                  برای جسم و جـــــان زخم و زیلت

 

نشو غمگین فدای اخم و تخمت                   اگر اخته نمودندت به ... هر حال!!

 

لبت زین اختگـــــی پرخنده باشد                  که خود"پیش" آمدی فرخنده باشد

 

چرا نفرین و اینســــان گریه زاری               دعایی کـــــــــن به جان شهرداری

 

همان بهتر در این عصـــــر گرانی                  مجـــرد باشی  و تنهــــــــــا بمانی

 

چو شد از سر غم اهل و عیالت                    شوی فارغ ز غصّه، خوش به حالت

 

زمانی که شدی عاری ز مردی            ز بند مشکلات آزاد گــــــــــــــــردی   

 

غم نــــــــــــــان و معــاش خانواده             توقّعهــــــــای یـــــــــــــــار پرافاده

 

ز عشق دلبری نـــاز و سه ساله             اضافـــه کــــــــار در سطــــــــل زباله

 

"فدایت گردم" و آی لاو یــــو"ها             ســـــــــــر دیوار ، انواع میــــــــوها!

 

       برای حفـظ او بـــــــا صــــد فلاکت    جدل بــا گربه هــــــای بی نزاکت       

       

برای شـــــــام فرزندان بیمــــــار          بسی سگدو زدن در کـــــــوی و بازار

 

اگــــــــــــر پایش بیفتد گاه دزدی           (نه رسمی همچو ماها؛ روزمزدی!)

 

میان بچه هــــــــای تخس و پر رو         به دام افتادن و خوردن ز هرســــــو!

 

فرود سنگ روی پـــــــــــــا و کله            کتک خوردن ز قصـــــــــــــاب محله

 

مگر یابی ز جـــــــایی استخوانی           سر سفـــــــــــــره گذاری تکّه نانی...

 

*

 

از آنســـــــو در غم مردی نزن زار          که دنیــــــا گشته از این جنس بیزار

 

ز مردان بر نمی خیزد بخـــــــاری         که افکندند مردی را به خــــــــــواری

 

زمانه پر ز نامردی است پیشی!                که از مـــردی سبیلی ماند و ریشی

 

رها از آنچـــــه می دانیم و دانی          برو لذت ببــــــــــــر از زندگــــــــانی!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید